هیچی سر حالم نمیاره :(

حتی سیب زمینی سرخ کرده ....