بسم الله


میگم : شمام ماماناتون بعد از غذا می گفت

 پاشو به فلان همسایه بگو بیاد سفره رو جمع کنه ؟!!! 

بعد شمام با صدای بلند می گفتین ! نه ؟!! 
:/