بسم الله

بنده از اونجایی که تعادل درست و حسابی ندارم ! یهو از کامنت خودمم خوشم میاد پستش می کنم :/ :))

این کامنت در این پست محبوبه خانوم نوشته شد D:

بدبختی وقتی یه چی مد میشه باید با هزار جور خواهش و التماس و تمنا و کتک و مشت و لگد
ملت رو قانع کنی که عاغا جان این چی که مد شده خو مسخرست ! ولش کن ..

الان این چهره اسلیپ فیس و خسته و داغون مد شده :/
سر صبح قشنگ بیدار میشی با انرژی از خونه میری بیرون یهو میبینی همه رو به موت و 5 دقیقه به دیدار عزرائیلن :/

خو لبخند بزن بسیجی D: واللا به خدا ...

جالب اینه روحیه شاد و آروم داشته باشی دیگه کسی جرئتشو نداره پیشت جفنگیات بگه :))