بسم الله

آقا میگم چی می شد یه جایی بود ! وقتایی که عصبانی هستی 

می رفتی اونجا چند نفر رو یه دل سیر به قصد کشت و ارسال مستقیم به دیار باقی ( اصطلاحاً مثل سگ

کتک می زدی ، آروم می شدی بر می گشتی D:

لا مصب آرامشش از اتاق های ماساژ با موسیقی بتهون و صدای جریان آب هم بیشتره ! :/ 

به جان خودم :/