به توکل نام اعظمت ، بسم الله الرحمن الرحیم

چقدر امروز با پایتخت حرص خوردیم :)

" دوتا حوری اینجاست ... "
حتی وقتی می دونی فیلمه ! بازم بغض خفت می کنه ...

دم همه مدافعین امنیتمون گرم ...
نمی دونم نبودن :) چیکار می کردیم ...


و تف تو روی اونی که با امضای یه برگه ادعا می کرد جنگ رو از ایران دور کرده
:)