بسم الله الرحمن الرحیم 


از اونجایی که کار از محکم کاری عیب نمی کنه 

 قول داده بودم به یه بنده خدا ، رسیدم خونه چنتا دیگه از نقاشیا رو بذارم 

دیگه اینطوری شد دیگه :دی

 


باقیشم بعدا ان شا الله :))