به توکل نام اعظمت .بسم الله الرحمن الرحیم 


دوستان توانایی نقاشی منو قبول نداشتن :( 

دیگه مجبور شدیم ریا کنیم :))


+ فقط عکس این نقاشیم اونم اتفاقی تو گوشی بود.  

به محض اینکه پام برسه خونه ( اون پای سالمم :)) ) بعدیها رو منتشر می کنم 

باشد که همدیگر رو باور کنیم :))


++ هرکاری کردم نچرخید :))