میگم شما چطوری مرغ رو تو پیاز و آبلیمو می خوابونین ؟! من هرکاری می کنم فرار می کنه :|