بسم الله


یک داستان کوتاه شش کلمه ای از آلیستر دانیل به نام اندوه که بهترین داستان خیلی کوتاه جهان شده است ! 


هیچ حواسم نبود 


دو فنجان ریختم ...