بسم الله

قبول دارین یکی از وجوه مشترک اکثر ایرانیا اینه که یه هممون فامیلی داشتیم که رفته بود اداره استخدام شه ...
 ازش پرسیدن روز قدس ناهار چی خوردی ؟! اونم گفته جاتون خالی مهمون داشتیم کباب خوردیم بعد رد شده !!! 
بعد سعی می کنیم این نکته مهم رو به هرکسی که در فکر استخدامه یاد آوری کنیم !