بسم الله

به قول شاعر 
این چیست که چون دلهره افتاده به جانم 
حال همه خوب است  ,  من اما نگرانم  ...