بسم الله

یه جورایی این عکس با روح و روان آدمبازی میکنه ! D: