بسم الله

چیه انقد مد شده اسپینر اسپینر می کنن ملت ! اعصابشون آروم می شه ...

ما خودمون از بچگی هنر خاصی تو چرخوندن در قندون داشتیم ! 

اعصابمونم آروم بود به جان خودم :/

بی خود نیست می گن هرچی واسه شما آرزوعه واسه ما خاطرس ! D: