بسم الله 

دیدین یه سری اخبار رو می خونین دق میکنین ؟! :/ 
نوشته : کوه اورست در تمامی نقاط خود به اینترنت سرعت بالا دسترسی دارد ! 
بعد من تا اونجایی که یادمه 
 تو دبیرستانمون باید کجکی آخر سالن وامیستادی نصف بدنتو از پنجره میدادی بیرون 
بعد تازه E وصل می شد :/ 
خب تبعیض در این حد ؟!! :/