بسم الله

میگم شما هم عین من بعد از باز کردن شیرکاکائو یادتون میفته تکونش ندادین ؟!


چرا روش بزرگ نمی نویسه تکان دهید ؟! :/ :(