بسم الله

انقد که نذاشتن حرف بزنیم ! 

انقد که حرفای کسایی که تونستن حرف بزنن تکراری بود !

تصمیم گرفتم بنویسم :)

می نویسیم همینطوری محض تنوع و یادآوری

 بازم سوالی بود در خدمتم :دی